МО продадоха чрез частен търг част от бившето секретно поделение край Варна – Акчелар. С друг търг продадоха апетитен военен имот до Балчик, плаж „Рибарски“.
Ето и съобщението в МО, както и точната сума:

Определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим
имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2522.4 с
площ от 5898 кв.м, находящ се в град Варна, м.„Акчелар“, общ. Варна,
обл. Варна
На основание Заповед № ЗС – 95/11.09.2018 г. на министъра на отбраната е открита
процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот –
частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.2522.4 с площ от 5898 кв.м,
находящ се в град Варна, местност „Акчелар“, община Варна, област Варна.
С МЗ № ЗС – 148/06.12.2018 г. е прекратена откритата с МЗ № ЗС – 95/11.09.2018 г.
тръжна процедура. На основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с изпълнение на
Решение № 13031/03.10.2019 г. по административно дело № 15506/2018 г. по описа на
ВАС – ІV отделение, потвърдено с Решение № 3368/05.03.2020 г. по административно дело
№ 13660/2019 г. по описа на ВАС – Петчленен състав, І колегия, е издадена
МЗ № ЗС – 8/19.03.2020 г., с която са определени: дата, час и място за провеждане на търг
с тайно наддаване за продажба на имота.

Ето и цялата сделка:
https://mod.bg/bg/doc/zapovedi/2020/20200430_ZS_12.pdf

––––––––––-

ОТНОСНО: Определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим
имот, представляващ: поземлен имот № 02508.86.111 с площ 875 кв.м,
застроен с 1 сграда със застроена площ 567 кв.м, находящ се в
гр. Балчик, пл.“Рибарски“, община Балчик, област Добрич
На основание Заповед № ЗС – 99/11.09.2018 г. на министъра на отбраната е открита
процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот –
частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната,
представляващ: поземлен имот № 02508.86.111 с площ 875 кв.м, застроен с 1 сграда със
застроена площ 567 кв.м, находящ се в гр. Балчик, пл.“Рибарски“, община Балчик,
област Добрич. С МЗ № ЗС – 147/06.12.2018 г. е прекратена откритата с МЗ
№ ЗС – 99/11.09.2018 г. тръжна процедура. На основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДС, във
връзка с изпълнение на Решение № 14039/22.10.2019 г. по административно дело
№ 15527/2018 г. по описа на ВАС – ІV отделение, потвърдено с Решение
№ 3744/11.03.2020 г. по административно дело №

14185/2019 г. по описа на ВАС –
Петчленен състав, І колегия, е издадена МЗ № ЗС – 9/09.04.2020 г., с която са определени:
дата, час и място за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имота.

Ето и цялата сделка:
https://mod.bg/bg/doc/zapovedi/2020/20200430_ZS_11.pdf

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук