/ iStock/Getty Images
/ iStock/Getty Images

В условията на Ковид-кризата и домашната изолация, расте броят на пострадалите от домашно насилие. Съгласно нашият закон домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита, а когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи. Молбата за защита се подава до районният съд по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице и трябва да съдържа описание на извършеното насилие, посочване на връзката с извършителя на насилието, както и декларация от молителя за извършеното насилие. За да бъде разгледано по този ред, молбата следва да бъде подадена до 1 месец от извършване на насилието.

При подаването на молба за защита не се събира от молителя държавна такса. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Самото съдебно заседание се насрочва в срок до 1 месец от подаване на молбата. Мерките за защита от домашното насилие, предвидени в закона са:

1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; 3.забрана на извършителя да приближава пострадалото лице жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване. Мерките по точка 2, 3 и 4 са срочни за срок от 3 до 18 месеца. Във всички случаи съдът с решението налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв.

Автор: адв. Юлия Николова

facebook.com/lawofficenow/

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук